Vold

På det politiske plan arbejder Joan-Søstrene for følgende:

Respekt-pakke for ofre for parforholdsvold

  • Sikre efterlevelse af Istanbulkonventionen jf. Europarådet/GREVIO’s konklusion fra 2017 om, at politiets forvaltning af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning er konventionsstridig.
  • Sikre god ensartet håndtering af sager om parforholdsvold i politiet. Forankring i ledelse og kultur.
  • Oprettelse af interventionskontorer i alle politikredse jf. den Østrigske model og satspuljeprojekt i Østjyllands politikreds.
  • Uddannelse af politi og anklagemyndighed i traumereaktioner og ikke-bevidst bias.
  • Kortlægning af omfanget af politianmeldt parforholdsvold. Kønsopdelt.
  • Kortlægning af i hvor høj grad der beskikkes bistandsadvokat i politianmeldt parforholdsvold.
  • Politiets forebyggende og hjælpende bistand overfor ofre for parforholdsvold følges tættere.
  • Politiet iværksætter en anmeldelseskampagne om parforholdsvold.
  • Politiet iværksætter en oplysningskampagne om lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.